• [[created_at]]
  [[subject]]
 • Suunamine. Palun oodake...
  Panustamise informatsioon
  Sessiooni algus [[last_login]]
  Kõik Panused [[countAll]] ([[stake]])
  Ootel panused [[countWaiting]] ([[stakeWaiting]])
  Võidetud [[payout]]
  Tulemus [[revenue]]
  Saldo
  Sport [[sport]]
  Kasiino [[casino]]
  Pokker [[poker]]

  Spordiennustuse reeglid

  Kinnitatud Maksu- ja Tolliameti poolt: 04.05.2017 (viide 12.2-2.1/00146-4)

  1. ÜLDSÄTTED

  1.1. Totode (edaspidi «kihlveod») korraldaja on Olympic Casino Eesti AS (registrikood: 10011039; aadress: Pronksi 19 Tallinn 10124; tel: 6 671 250; faks: 6 671 270; e-mail: info@oc.eu; http://www.olympic-casino.com,) mis opereerib totot OlyBet kaubamärgi nime all.

  1.2. Kihlvedude toimumiskohtade, ajakava ning panustamiseks pakutavate spordi-, ühiskonna- ja meelelahutussündmuste valikuga saab tutvuda korraldaja panustamispunktides või korraldaja veebilehtedel http://www.olybet.com; ee.olybet.com; mobile.olybet.com; eemobile.olybet.com; http://www.olybet.ee; m.olybet.ee; http://www.olybet.eu; m.olybet.eu.

  1.3. Erinevatel veebilehtedel ja panustamispunktides võivad pakutavate sündmuste valik ning pakutavad koefitsiendid erineda.

  2. KIHLVEDUDE KORRALDAMISE JA PANUSTE VASTUVÕTMISE REEGLID

  2.1. Reeglites kasutatavad terminid

  2.1.1. Osaleja (edaspidi «klient») – lepingus osaleja, kes on sõlminud kihlveo korraldajaga.

  2.1.2. Kihlvedu – panus mängule, mille tulemus sõltub kliendi ennustatud sündmuse toimumisest, toimumata jäämisest või toimumise viisist, kusjuures sündmus, mille suhtes klient ennustuse teeb, on väljaspool hasartmängukorraldaja kontrolli, võidu saamine sõltub ennustuse paikapidavusest ning võidu suurus sõltub panuse suurusest ja enne panuse tegemist määratud võidu koefitsiendist (Hasartmänguseaduses terminid «toto» ja «kihlvedu»).

  2.1.3. Totalisaator – panus mängule, mille tulemus sõltub kliendi ennustatud sündmuse toimumisest, toimumata jäämisest või toimumise viisist, kusjuures sündmus, mille suhtes klient ennustuse teeb, on väljaspool hasartmängukorraldaja kontrolli, võidu saamine sõltub ennustuse paikapidavusest ning võidu suurus sõltub panuse suurusest ja korraldaja poolt määratud protsendist panuste summast, õigesti ennustanute arvust ja nende panuste suurusest (Hasartmänguseaduses terminid «toto» ja «totalisaator»).

  2.1.4. Livebet kihlvedu – panus reaalajas toimuvale sündmusele, millele pakutakse pärast mängu algust reaalajas muutuvaid koefitsiente vastavalt mängu hetkeseisule.

  2.1.5. Kihlveo tegemine – leping, mis sõlmitakse korraldaja ja kliendi vahel. Käesoleval juhul on lepingu sisuks kliendi kihlvedu korraldaja vastu, vastavalt millele peab kaotanud pool täitma oma kohustuse teise poole ees. Kliendi jaoks tähendab see kihlveo tulemuse teadvustamist (võit või kaotus) ning korraldaja jaoks võidusummade väljamaksmist vastavalt kehtivatele reeglitele. Kihlvedu sõlmitakse panuse vastuvõtmisel kliendilt, vastavalt korraldaja poolt pakutud tingimustele.

  2.1.6. Kihlveopilet – ametlik kviitung, mis väljastatakse paberil, magnetkandjal või muul elektroonilisel seadmel. Kliendil on võimalus sõlmida kihlvedusid internetis. Sellisel juhul on kihlveopilet ametlikuks kviitungiks, mis säilitatakse korraldaja serveris.

  2.1.7. Panus – rahasumma, mis on tagatiseks kliendi kohustuste täitmiseks korraldaja suhtes ja mis makstakse kliendi poolt mängus osalemiseks, ennustades ühe või kombineeritult mitme sündmuse tulemust.

  2.1.8. Tulemus – spordi- või muu sündmuse tulemus, millele korraldaja pakkus võidukoefitsienti ja millele tuginedes kihlvedu sõlmiti.

  2.1.9. Pakkumised – sündmuste nimekiri ja vastavad võidukoefitsiendid, mida korraldaja poolt kihlvedudeks pakutakse.

  2.1.10. Sündmused – reaalses elus asetleidvad spordi-, poliitika- ja meelelahutusalased jms üritused, millele korraldaja koefitsiente pakub.

  2.2. Üldised reeglid

  2.2.1. Korraldaja võtab vastu kihlvedusid erinevatele spordialadele ja ühiskondlikele sündmustele. Kõik kihlveod võetakse vastu üksnes vastavalt käesolevatele reeglitele ja kihlveos osalemine on kinnituseks sellele, et klient on tutvunud ja nõustub täielikult käesolevate reeglitega.

  2.2.2. Kui reeglite sisu osas ilmneb erinevatesse keeltesse tõlkimise tulemusena ebaselgust või vääritimõistmist, siis lähtutakse reeglite eestikeelsest versioonist.

  2.2.3. Klient peab kihlveo sõlmimiseks internetis esmalt registreerima OlyBet ́i keskkonnas konto ning depositeerima kontole raha. Kihlveo sõlmimiseks peab klient valima teda huvitava spordiala ning klikkima huvipakkuval koefitsiendil. Korraga võib panustada ühele või mitmele sündmusele. Peale panuse väljavalimist peab klient sisestama panuse reale soovitud summa

  ning kinnitama pileti. Selle tegevusega loetakse kihlvedu sõlmituks. Mängu tulemuse saabumisel registreeritakse tulemus ja võidud makstakse välja kliendi mängukontole. Kõik kihlveod säilitatakse korraldaja serveris vähemalt 7 aastat pärast sündmuse toimumise kuupäeva. Pärast kihlveo pileti kinnitamist ei saa kihlvedu enam muuta, korrigeerida ega tühistada. Juhul kui esineb internetiühenduse katkestus või muu tehniline rike, siis kihlvedu ei loeta tühiseks, kui see on juba registreeritud korraldaja serveris. Kui panus on tehtud, võetakse vastav summa kliendi kontolt maha. Korraldaja on iga kihlveo nummerdanud ja arhiveerinud ning võidetud kihlvedude väljatrükki säilitatakse vastavas dokumendis. Kihlveod, mis on tehtud pärast sündmuse algust, tagastatakse koefitsiendiga «1» (välja arvatud livebet kihlveod).

  2.2.4. Korraldaja tagab klientide andmete konfidentsiaalsuse ja kaitseb kliendi isiklike andmete turvalisust kooskõlas Eesti Vabariigis kehtiva Isikuandmete kaitse seadusega.

  2.2.5. Klient vastutab korraldajale esitatud isikuandmete ja kontaktandmete (nimi, isikukood/sünniaeg, aadress, telefoninumber, e-posti aadress jms) õigsuse ja kehtivuse eest. Korraldajal on õigus nõuda isegi pärast kliendikonto registreerimist kliendilt täiendavaid andmeid tema konto, krediitkaardi, panga- või e-rahakonto jms kohta nende väärkasutamise vältimise eesmärgil. Kui selgub, et klient on avanud konto teise isiku andmeid kasutades, siis tema poolt tehtud panused ja võidud tühistatakse, kontole tehtud sissemakse tagastatakse ning konto suletakse. Võõraste isikuandmete kasutamine on karistatav vastavalt Eesti Vabariigi Karistusseadustikule ning sellised juhud edastatakse lahendamiseks politseile.

  2.2.6. OlyBet ́i konto on isiklik ja ainult selle omanikul on õigus kontole siseneda. Korraldaja ei vastuta selle eest, kui kontot on kuritarvitanud kolmas osapool. Klient peab oma salasõna ja kasutajanime ning muid sisselogimiseks kasutatavaid turvaelemente salajas hoidma ning vältima nende sattumist kolmandate isikute kätte. Õigete turvaelementide abil tehtud panuste summa debiteeritakse kliendi kontolt. Juhul, kui kliendil tekib kahtlus, et tema kasutajanimi ja salasõna või muud turvaelemendid on sattunud kolmanda isiku kätte, tuleb kliendil sellest koheselt korraldajat teavitada.

  2.2.7. Klient ei tohi teha panuseid kolmandate isikute eest. Korraldajal on õigus sellised panused tühistada.

  2.2.8. Ühest ja samast leibkonnast ja/või perekonnast pärit erinevatel OlyBet’i konto omanikel ei ole reeglite eiramise ja/või panuselimiitide ületamise eesmärgil lubatud teha panuseid samale objektile ega kasutada sama objekti erinevates kombinatsioonides.

  2.2.9. Kihlveod kassas võetakse vastu kindlates korraldaja mängukohtades, tasudes panuse eest sularahas või pangakaardiga. Kliendile väljastatakse kassiiri poolt kihlveopilet. Klient valib soovitud sündmuse(d) avaldatud pakkumistest, millele ta panuseid teha soovib ja kassiir trükib pileti, näidates sündmuse numbrit nimekirjas, kihlveo tüüpi, panustatavat mängu ja panuse suurust. Kihlveod loetakse vastu võetuks, kui klient on tasunud panuse summa ning saanud kassiirilt kihlveopileti. Kihlveod, mis on tehtud pärast sündmuse algust kassas, tagastatakse koefitsiendiga «1».

  2.2.10. Livebet kihlveod võetakse vastu sündmuse toimumise ajal. See panustamise viis on võimalik üksnes korraldaja internetikeskkonnas ja korraldaja mängukohtades spetsiaalsetel mobiilsetel mänguseadmetel. Kihlveod võetakse vastu alates sündmuse algusest, kuni selle lõpuni. Kõik kihlveod, mis on tehtud enne sündmuse lõppemist, kehtivad sellise koefitsiendiga, nagu see oli kliendi jaoks kihlveo sõlmimise hetkel.

  2.2.11. Korraldajal on õigus kliendi panust mitte aktsepteerida ning aktsepteeritud panus võidakse tühistada, kui see ei ole kooskõlas reeglitega või kui koefitsientides on ilmselge korraldajapoolne trükiviga. Sellistel juhtudel jätab korraldaja endale õiguse panuse tühistamiseks ka peale sündmuse tulemuse kinnitamist.

  2.2.12. Korraldaja poolt seatud limiitide ületamiseks samale mängule samas või erinevates kombinatsioonides panuste korduv tegemine ei ole lubatud. Kui kliendi tehtud panus on tühistatud, teeb korraldaja kõik endast oleneva, et informeerida klienti e-maili teel tühistamise põhjusest.

  2.2.13. Kihlvedude vastuvõtmise tingimusi (händikäpid, koefitsiendid, üldskoorid, piirangud mitmikpanusteks jne) võidakse muuta pärast iga kihlvedu. Varem tehtud kihlvedude koefitsiendid püsivad muutumatuna, välja arvatud totalisaatori tüüpi panustamise puhul. Enne panuse tegemist peab klient veenduma koefitsiendi ajakohasuses.

  2.2.14. Korraldajal on õigus põhjuseid selgitamata keelduda panuste vastuvõtmisest ükskõik milliselt isikult, samuti määrata riike, kust kliente vastu ei võeta. Korraldaja ei aktsepteeri kontosid ega paku oma teenuseid USA residentidele.

  2.2.15. Samasugustele tulemustele (sh ühele tulemusele) tehtavate korduvate panuste vastuvõtmist võib korraldaja iga kliendi puhul piirata.

  2.2.16. Korraldaja ei aktsepteeri panuseid, kus kaks või rohkem objekti mõjutavad teineteist. Isegi kui klient kogemata sellise panuse teeb, annulleerib korraldaja panuse ikkagi hiljem. Sellisel juhul võib korraldaja annulleerida panused ka pärast mängu tulemuse registreerimist. Selliseid panuseid annulleerides tühistab korraldaja kogu panuse, isegi kui osa sellest on endiselt kehtiv.

  2.2.17. Korraldaja ei luba mängijate omavahelisi kokkuleppeid ning kasutab aktiivseid meetmeid, et vältida skriptide, robotite või teiste normaalset mängu pärssivate seadmete kasutust. Korraldaja ei aktsepteeri tehtud panuseid kui on tõenäoline, et kliendid tegutsevad omavahelise kokkuleppe alusel või sündikaadina. Selliste panuste avastamisel jätab korraldaja endale õiguse vastavad panused tühistada. Antud juhul loetakse sündikaadiks ka väga sarnase panustamise mustriga tegutsevaid ühest leibkonnast või tutvuskonnast pärit isikuid, kes väikeste ajavahedega või järjepidevalt panustavad sarnastele sündmustele või positsioonidele.

  2.2.18. Juhul kui korraldajal on piisav põhjus kahelda, et mängukontot kasutab keegi teine, kui kontol märgitud isik, jätab korraldaja endale õiguse koheseks konto blokeerimiseks ning sellel olevate vahendite külmutamiseks, kuni ei ole tuvastatud vastupidist. Sellises olukorras on konto omanik kohustatud suhtlema korraldajaga otse ning tõendama, et panused on teinud tema isiklikult. Mängukonto avamise, vahendite tagastamise ning ülejäänud asjassepuutuvate detailide läbirääkimistest saab osa võtta üksnes konto omanik. Korraldaja jätab endale õiguse pöörduda otse politseisse, kui on alust kahelda, et tegemist võib olla identiteedivargusega.

  2.2.19. Korraldaja jätab endale õiguse tühistada iga panust kliendilt, kes panustab sündmusele, millega ta ise seotud on, sõltumata sellest, kas viimane on korraldaja, osaleja, kohtunik, treener vms.

  2.2.20. Kui on olemas kahtlus, et sündmus ei ole toimunud ausa mängu (fair play) tavasid järgides, on korraldajal õigus kinni hoida kõiki väljamakseid kuni 90 päeva. Kui sündmus ei ole toimunud ausa mängu tavasid järgides, on korraldajal õigus kõik mängule tehtud panused tühistada.

  2.2.21. Korraldajal on õigus kuulutada kihlveod (või osa neist) tühiseks (väljamakse tehakse koefitsiendiga «1») või peatada väljamaksed kuni menetluse lõpuni (sh kohtulik menetlus) juhul, kui on tegemist ühega järgnevatest:

  2.2.21.1. Kihlvedude vastuvõtmisel esineb vigu;

  2.2.21.2. Tegemist on programmi rikkega (ilmsed andmete sisestusvead pakutavate sündmuste nimekirjas, vastuolulised positsioonilised koefitsiendid, ebatavalised ja valed koefitsiendid jne);

  2.2.21.3. Kui tuvastatakse ebaausate võtete kasutamine;

  2.2.21.4. Eksimine käesolevate reeglite vastu kihlveo tegemisel;

  2.2.21.5. Esineb muid asjaolusid, mis kinnitavad kihlveo ebaõigsust.

  2.2.22. Korraldaja poolt pakutava mängutarkvara programmi- või tõlkevigade ärakasutamine ja kuritarvitamine on reeglitevastane. Mängija, kes tuvastab mängutarkvaras programmivea, peab teavitama korraldajat viivitamatult pärast sellise vea tuvastamist, võttes ühendust aadressil support@olybet.com. Kui mängija kasutab ära ja/või kuritarvitab programmiviga, jätab korraldaja endale õiguse mängija konto külmutamiseks, vahendite blokeerimiseks ja panuste tühistamiseks, isegi siis, kui need on juba otsustatud. Näide 1: Tõlkeveaks loetakse juhust, kui pakkumise ühel real on kirjas „Alla 5.5 kollase kaardi poolajal“ ning sama pakkumise teisel real „Üle 5.5 nurgalöögi poolajal“. Antud juhul on keskmine, taolisi panuseid tegev inimene, võimeline tuvastama, et ühel poolajal näidatud kaartide arv ei saa olla nii kõrge kui 5 või enam kaarti (statistiline keskmine sõltuvalt liigast 1.5 - 2.5), küll aga on statistiline keskmine nurgalöökide arv jalgpallimängus 5 - 7. Seetõttu jätab korraldaja endale õiguse kõigi „Alla 5.5 kollase kaardi poolajal“ panuste tühistamiseks. Näide 2: Koefitsiendiveaks võib olla olukord, kus laialdaselt tuntud favoriit on koefitsientide järgi suures ebasoosingu staatuses. Tüüpiline koefitsiendivea olukord korvpalli Eesti Meistriliigas on see, kui liiga põhisoosik Kalev/Cramo on kodus märgitud koefitsiendiga 5. ning külalismeeskond TTÜ KK tähistatud koefitsiendiga 1.1. Sama kehtib ka äravahetatud händikäppide, totalite, väljapandud topeltmängude jms kohta. Näide 3: Mängija on saanud ühe võidetud panuse eest kahekordse võidusumma või kaotatud panuse eest raha ning üritab kiirkorras sooritada väljamakset. Õigus määratleda, kas tegemist oli ilmselge programmi - tõlke - või muu veaga, jääb eksklusiivselt korraldajale.

  2.2.23. Korraldaja jätab endale õiguse muuta käesolevaid reegleid, sealhulgas, kuid mitte ainult, pettuste vältimise eesmärgil, Reeglite täpsustamise või seaduse nõuetega kooskõlla viimise eesmärgil, tooteid või boonuseid puudutavate tingimuste reeglitesse lisamise või muutmise eesmärgil, samuti võistluste korraldajate poolt võistlusreeglite muutmise tagajärjel. Kui selline

  muudatus piirab või kahjustab oluliselt kliendi õigusi, teavitab korraldaja muudatustest klienti eelnevalt. Kliendil on õigus keelduda muudatuste aktsepteerimisest, ent sellisel juhul nõustub klient OlyBet’i konto sulgemisega.

  2.2.24. Kui mõni käesolevate reeglite säte osutub mõne seaduse, eeskirja, määruse või kohtuotsuse tõttu kehtetuks, õigustühiseks või täidetamatuks, ei mõjuta see reeglite ülejäänud sätete kehtivust.

  2.2.25. Kui mängija või konto omanik pole rahul korraldaja mängudega seotud, mistahes teenustega või mistahes kehtivate mängureeglitega, on mängija või konto omaniku ainsaks abivahendiks mängude kasutamise lõpetamine ning konto sulgemine.

  2.2.26. Kõik pretensioonid ja nõuded, mis puudutavad panuseid, tuleb korraldajale saata 14 päeva jooksul pärast konkreetse mängu algusaega. Hilisemaid pretensioone ei rahuldata. Pretensioonid ja nõuded tuleb saata aadressil support@olybet.com.

  2.3. Tehniline tõlgendamine

  2.3.1. Võistkonnaaladel kasutatakse kodumeeskonna («home») ja külalismeeskonna («away») põhimõtet. Üldjuhul on kodumeeskond esimesel kohal (pakkumises märgitud «1») ja külalismeeskond on teisel kohal (pakkumises märgitud «2»). Juhul, kui sündmus toimub mingis muus, meeskondadest sõltumatus kohas, annab korraldaja eraldi real (status text) täiendavat informatsiooni.

  2.3.2. Kodumeeskonna («home») ja külalismeeskonna («away») põhimõtet ei kasutata järgmistel juhtudel:

  2.3.2.1. Mängud toimuvad ühes linnas neutraalsel pinnal (rahvusvaheliste võistluste puhul);

  2.3.2.2. Sündmuseks on teatud tüüpi karikavõistluse finaal, mis koosneb ühest mängust (kohtumisest);

  2.3.2.3. USA spordialadel kuvatakse külalismeeskonda esimesena ning kodumeeskonda teisena, põhimõttel: „Meeskond 2 @ Meeskond 1“. Erandi alla kuuluvateks liigadeks on NBA, NHL, NFL, MLB, NCAA, AHL, OHL, WHL ja QMJHL.

  2.3.3. Kihlvedude tulemuste otsustamisel võetakse arvesse üksnes võistluste sportlikud tegurid. Sotsiaal- ja meelelahutussündmuste puhul võetakse arvesse üksnes nende tegelikud tulemused.

  2.3.4. Neid reegleid võidakse muuta korraldaja algatusel pärast kokkuleppele jõudmist volitatud organiga. Kliente teavitatakse muutustest vastava teadaandega. Muudatused ja reeglite täiendused jõustuvad kuupäevast, mis on märgitud sellisel teadaandel. Kihlveod, mis võetakse vastu alates märgitud kuupäevast, on tehtud vastavalt muudetud reeglitele. Enne seda tehtud kihlvedude tingimused jäävad samaks.

  2.3.5. Totalisaatori tüüpi kihlvedude puhul ei saa mängija arvestada fikseeritud koefitsiendiga väljamaksega, vaid võidud makstakse välja ühtse võidufondi formaadis, millest on lahutatud korraldajale kuuluv organiseerimistasu. Seejuures on võidufondiks kõigi kaotavate panuste proportsionaalne väljamakse tehtud panuste kogusummast kõigile võitjat õigesti ennustanud mängijatele. Juhul kui korraldajal tekib seoses totalisaatori osavõtjate ennustustega kahjum korraldatavast totalisaatori võistlusest, lahutatakse võidufondist järgmise totalisaatori korraldamise kulud. Ülejäänud summa jagatakse võitnud klientide vahel proportsionaalselt, vastavalt nende poolt tehtud panuste suurusele.

  2.3.6. Totalisaatori tüüpi kihlveo puhul võtab korraldaja tasu kaotatud panuste panustatud kogusummalt ning see ei saa ületada 50% tehtud panuste kogusummast.

  2.3.7. Juhul, kui esineb mõni arvutusviga (tehnilised rikked, valesti sisestatud tulemused jne), uuendatakse valesti arvutatud kihlvedude puhul konto seisu vastavalt. Kihlveod, mis tehtud valearvestuse ja ümberarvestuse vahelisel ajal (sh need, mis on tehtud raha eest, mis on teenitud korraldaja vea tulemusena) jäävad kehtima. Kui ükski neist sündmustest, mis hõlmasid ümberarvestust kliendi tehtud kihlveos, pole veel alanud, on tal võimalus keelduda nimetatud kihlveost, teavitades sellest email teel korraldajat. Kui kliendi kontoseis on eelnimetatud tehingute ja ümberarvestuse järgselt negatiivne, peab ta mängimise jätkamiseks kompenseerima puuduoleva summa. Enne kompenseerimist ei võta korraldaja sellelt kliendilt vastu uusi kihlvedusid.

  2.3.8. Korraldaja võib eelnevalt välja kuulutada omapoolse boonuse teatud sündmusteks, lisades vastavate sündmuste või perioodi võidusummadele 1-10%. Korraldaja võib teatud päevadel varem välja kuulutada lisavõiduvõimalused mitmikpanustele: kui mitmikpanus sisaldab vähemalt 6 sündmust ja iga sündmuse koefitsient on vähemalt 1.6 ning kui ainult üks sündmus on kaotanud ja teised on ära arvatud õigesti (õigeks ei loeta panuse tagastust koefitsiendiga «1») ning ära arvatud mängude koefitsient on mitte alla tingimustes kirjeldatud, siis seda mitmikpanust ei loeta kaotanuks ja võit makstakse välja koefitsiendiga «1».

  2.3.9. Eelnevas punktis nimetatud boonused auhindade ja lisavõiduvõimaluste osas kehtivad üksnes väljakuulutatud tingimustel.

  2.3.10. Kui tehnilistel põhjustel (interneti- või elektriühenduse katkestus jms) ei jõua info kihlveo kohta korraldaja serverisse kohe, vaid viibimisega (nagu tegelik aeg, mis märgitud piletil), siis ei loeta seda kihlveo tühistamise aluseks.

  2.4. Kihlveo tüübid

  2.4.1. Korraldaja pakub järgmisi kihlveotüüpe: üksikpanus, mitmikpanus, süsteempanus ja ahelpanus.

  2.4.1.1. Üksikpanus – kihlvedu, mis tehakse üksiku sündmuse tulemusele. Üksikpanuse võidu suurus võrdub panustatud summa ja võidukoefitsiendi korrutisega.

  2.4.1.2. Mitmikpanus – kihlvedu mitme üksteisest sõltumatu sündmuse tulemusele. Mitmikapanuses saab iga sündmust ja ennustatavat tulemust kasutada vaid ühel korral ning sellesse ei saa kaasata üksteist mõjutavaid sündmusi. Mitmikpanus loetakse võitnuks, kui kõik selles olevad sündmused on ennustatud õigesti (tulemused klapivad ennustustega täielikult). Kui vähemalt üks sündmus on ennustatud valesti, on kogu mitmikpanus kaotanud, välja arvatud juhul, kui korraldaja on eelnevalt välja kuulutanud vastava lisavõiduvõimaluse. Mitmikpanuse võidu suurus võrdub panustatud summa ja kõigi panusesse kaasatud sündmuste võidukoefitsientide korrutiste korrutisega. Näide: kui mitmikpanus koosneb kolmest koefitsiendist 1.6, 1.5 ja 1.4 ning panuse summa on 50 eurot, siis nende korrutis on 3.36. Viimane arv tuleb omakorda korrutada panuse summaga 50, mis annab võidupileti koguväärtuseks 3.36 x 50 = 168 eurot.

  2.4.1.3. Süsteempanus – on panuse tüüp, mis koosneb kolmest või enamast sündmusest. Peamine erinevus süsteempanuse ja mitmikpanuse vahel on see, et süsteemipanust pannes on võimalik võita ka siis, kui üks või mitu panusepiletil olevatest mängudest on kaotanud. Selleks, et teha süsteempanust, tuleb valida vastav lahter „Süsteempanus“ (pileti ülemisest servast). Konkreetne süsteempanuse tüüp, mida on võimalik valida, sõltub valitud sündmuste arvust. Mida rohkem on sündmuseid, seda suurema kombinatsioonide arvuga süsteemi võib valida. Näiteks, kui on tegemist 2/3 süsteempanusega, siis võidab osa piletist ka siis, kui üksnes kaks sündmust kolmest on õigesti ennustatud. Meeles tuleb pidada seda, et kuvatav võimalik võidusumma näitab maksimaalset võitu, mis antud näites, makstakse välja siis, kui kõik kolm sündmust on õigesti ennustatud. Eelnevas näites toodud maksimaalse summa võitmiseks peavad kõik kolm sündmust olema ära arvatud õigesti. Süsteemis moodustuvad sündmuste omavahelised kombinatsioonid (väiksed multipanused). Järgnev näide illustreerib süsteempanuse olemust: Valides neli erinevat sündmust ning 2/4 süsteemi, piisab pileti osaliseks võitmiseks, kui ennustada 2 sündmust neljast õigesti. Olgu antud näite panuse summaks 2€. Panuse summa võrdub „panuse summa“ reale sisestatud numbriga, mis on jagatud kogu kombinatsioonide arvuga süsteemis (antud näites 6). See tähendab, et kokku moodustub süsteem kuuest kahesest mitmikpanusest ehk duublist.

  Chelsea F.C. – Manchester United F.C (W1; 1.5)

  FC Barcelona – Juventus F.C (W1; 1.4)

  Real Madrid C.F. – Borussia Dortmund (W1; 1.3)

  Atletico Madrid – FC Bayern Munich (W1; 1.8)

  Käesolevas näites moodustuvad järgmised kombinatsioonid, millede vahel jagatakse proportsionaalselt ka panuse kogusumma ehk 0.3333€ (2€/6) ühe kombinatsiooni kohta:

  Sündmus Name Koefitsient
  1. Chelsea F.C.– FC Barcelona (1.5x1.4 = 2.1)
  2. Chelsea F.C.– Real Madrid C.F (1.5x1.3 = 1.95)
  3. Chelsea F.C.– Atletico Madrid (1.5x1.8 = 2.7)
  4. FC Barcelona – Real Madrid C.F (1.4x1.3 = 1.82)
  5. FC Barcelona – Atletico Madrid (1.4x1.8 = 2.52)
  6. Real Madrid C.F – Atletico Madrid (1.3x1.8 = 2.34)

  Kui näiteks kõik neli sündmust on piletis ennustatud õigesti, siis võidavad ka kõik süsteemi kahesed kombinatsioonid ehk duublid. Väljamakse pileti kohta osutub siis järgmiseks: (2.1 + 1.95 + 2.7 + 1.82 + 2.52 + 2.34) x 0.3333€ = 4.48€. Kui aga võidab FC Barcelona ja Real Madrid ning Chelsea F.C. ja Atletico Madrid oma mängud kaotavad, on pileti koguvõiduks 1.82 x 0.3333€ = 0.6066€. Selle süsteempanuse põhimõtte järgi võidab pilet osaliselt ka siis, kui kõigest kaks sündmust neljast on õigesti ennustatud. Konkreetne võidusumma sõltub sellest, millised (millise koefitsiendiga) sündmused olid ennustatud õigesti.

  2.4.1.4. Ahelpanus – kombinatsioon üksikpanustest, mis sisaldavad üksteisest sõltumatuid sündmusi. Panuse võitmise vajalik eeltingimus on esimese panuse võitmine, kusjuures esimeseks loetakse ketis olevat aritmeetilist esimest (näites Sündmus 1), mitte ajaliselt esimest toimuvat. Seega on panuste järjekoht ketis fikseeritud panustaja poolt sündmuste valikuga. Ahelpanuse esimese lüli võidust eemaldatakse teise panuse jaoks vajalik panuse summa ning ülejäänud raha kantakse ahela üldkontosse. Teise panuse kaotuse puhul lahutatakse ahelast kolmanda panuse tarvis vajaminev summa. Kui ahela saldo jõuab nulli, on kogu ahelpanus kaotav. Teistpidi kui ahela panused on võitvad, kasvab ahela saldo pidevalt ning lõpuks saab klient võiduna kätte kogu ahela saldo.

  Sündmus Panuse suurus Koefitsient Võit Ahela saldo
  Sündmus 1 3 € 2 6 3
  Sündmus 2 3 € 1.5 4.5 4.5
  Sündmus 3 3 € 2 0 1.5
  Sündmus 4 3 € 3 9 7.5
  Sündmus 5 3 € 1.5 0 7.5

  Näide (vt ülemist tabelit): Esimese sündmuse tulemusena tekib võiduna kokku 6€, sest algpanus on 3€ ning koefitsient 2, millest 3€ kantakse ahelasse ning 3€ kantakse üle järgmise panuse vajaminevaks summaks. Teise sündmuse võiduga kantakse analoogselt ahelasse 1.5€ ning 3€ järgmise panuse summaks. Seega on peale teise sündmuse lõppu ahelas 4. eurot. Kolmanda sündmuse kaotus ei too ahelasse lisaraha, vaid lahutab ahela saldost 3€ neljanda sündmuse panuse tarbeks. Neljanda sündmuse võit toob saldosse omakorda 6€ ning 3€ kantakse üle viienda sündmuse panuse teostamiseks, see teeb ahela saldoks 7.5€. Viienda sündmuse kaotus ei too ahela saldosse lisa ning seetõttu kuulub väljamaksmisele 7.5€, mis ongi ahela koguvõiduks.

  2.5. Peamised tulemustele panustamise variandid

  2.5.1. Esimese meeskonna võit – on märgitud sümboliga «1» pakkumise real.

  2.5.2. Viigiline tulemus – on märgitud sümboliga «Х».

  2.5.3. Teise meeskonna võit – on märgitud sümboliga «2».

  2.5.4. Esimese meeskonna võit või viik – on märgitud sümboliga «1X». Sellise tulemusega kihlveo võitmiseks on vajalik, et võidaks esimene meeskond või mäng lõppeks viigiga.

  2.5.5. Esimese meeskonna võit või teise meeskonna võit – on märgitud sümboliga «12». Sellise tulemusega kihlveo võitmiseks on vaja, et võidaks esimene või teine meeskond.

  2.5.6. Teise meeskonna võit või viik – on märgitud sümboliga «Х2». Sellise tulemusega kihlveo võitmiseks on vajalik teise meeskonna võit või viik.

  2.5.7. Mängu tulemus (Match Result) – Mängu normaalaja tulemus, kus on valikus kolm panustamise võimalust «1», «2» ning «X». Antud valikut tehes ei osale panus lisaaja, bullitite, penaltite jms arvestuses, seetõttu on kõik valikutele «1» ning «2» tehtud panused normaalaja viigi puhul kaotanud.

  2.5.8. Mängu võitja (Money Line/Match Winner/Winner of the Match) – Panus võtab arvesse mängu lõpliku tulemuse sh lisaaeg, bullitid, penaltid jms. Nimetatud valiku real on seetõttu üksnes «1» ning «2», puudub aga valik «X», sest normaalaja viigiga antud valik veel oma tulemust ei saavuta.

  2.5.9. Händikäp-kihlveod – võistlustel osaleja võit, võttes arvesse händikäppe. Händikäpid antakse koos võidukoefitsientidega pakkumise real kõrvuti: «händikäp 1» «koefitsient 1». Händikäp – on korraldaja poolt võistluses osalejatele väravates/punktides/settides/sekundites jne antav ede ehk soodustus. Händikäp võib olla positiivne, negatiivne või null.

  2.5.9.1. Händikäpid, mis on võistlejatele antud, lisatakse vastavale tulemusele, mida võistleja võistlusel saavutas. Kui saadud tulemus on valitud võistleja kasuks, siis loetakse ta võitjaks ja händikäpiga tehtud kihlvedu tema võidule loetakse võitnuks. Kui tulemus on vastaspoole kasuks, siis on kihlvedu kaotatud. Kui saadud tulemus händikäppi arvesse võttes on viik, siis võidukoefitsient sellise tulemuse puhul on «1» (viigita händikäpi puhul). Näide: kui händikäp on +3.5 punkti kodumeeskonnale ja - 3.5 külalismeeskonnale ning lõppskoor on 76 - 79, siis tulemus arvutatakse ühekordse tehtena vastavalt händikäpi väärtusele, kas siis 76 + 3.5 = 79.5 ja 79.5 > 79, siis järelikult panus on võitev (kui panustati kodumeeskonnale), või 79 3.5 = 75.5 ja 75.5 < 76, siis järelikult panus on kaotanud (kui panustati kül alismeeskonnale).

  2.5.9.2. Traditsioonilised ehk viigiga händikäpid. Kihlvedu võidule või üldskoorile koos händikäpiga, mis on esitatud täisarvulise vahemikuna, nagu 0, 1, 2 jne. Ennustajal on võimalus valida

  kolme variandi vahel, kas panustada soosikule, näiteks Kodumeeskond (-1), Viigile händikäppi arvestades (-1/+1) või Külalismeeskonnale (+1). Näide: kui händikäp kodumeeskonnale on (+1), mängija panustab külalismeeskonna võidule (- 1) ja mängu tulemuseks on külalismeeskonna võit 1:2, on panus kaotanud, sest händikäppi arvestades jäi mäng viiki: 2+( - 1)=1 ning 1=1, järelikult olnuks õige valik X (+1/ - 1).

  2.5.9.3. Aasia händikäpid. Kihlvedu võidule või üldskoorile koos händikäpiga, mis on esitatud 0. vahemikega. Sellised kihlveod arvutatakse kahe panusena poole summaga: kummalgi kahest panusest on sama koefitsient ning üks panustest on täisarvulisel händikäpil ja kogusummal nagu 0, 1, 2 jne. Teine pool panusest moodustub niiöelda poolikutest händikäppidest ja kogusummadest, nendeks on 0.5, 1.5, 2.5 jne, kusjuures «poolik» peab asuma vahetult «täisarvulise» kõrval, näiteks aasia händikäp -0.75 koosneb panustest händikäppidele -1 ja - 0.5. Juhul, kui Aasia händikäp on lisatud mitmik- või süsteempanusesse, arvutatakse see sama koefitsiendiga, nagu see oleks toimunud ka üksikpanuse puhul. Kui mõlemad Aasia händikäpi panustest võidavad, siis tagastatakse võidusumma piletil kirjas oleva koefitsiendi alusel, näiteks 1.85 x 50 eurot. Kui aga võidab ainult üks pool, näiteks händikäp panuse +0, puhul ning lõppskooriks jääb 0-0, siis makstakse +0 panuse eest raha tagasi koefitsiendiga «1» ning panuse teine pool korrutatakse piletil näidatud koefitsiendiga. Seega lõpptulemuseks on tagastus poole panuse pealt händikäp +0 eest 25 eurot ning võit händikäpi +0.5 eest summas 1.85 x 25 eurot, kokku 71.25 eurot. Kui mõlemad tavapanused kaotasid, loetakse kogu kihlvedu kaotanuks.

  Võistkond Aasia händikäp Koefitsient
  Real H=-0.25 (H1=0; H2= -0.5) 2.0
  Barcelona H=+0.25 (H=0; H2= +0.5) 1.8

  Näide: kui 200€ panus on tehtud Realile ja Real võidab: kaks tavapanust poole summaga võitsid ja võidusummaks on 100 x 2.0 + 100 x 2.0 = 400 eurot. Kui mäng lõpeb viigiga: üks tavapanus poole summaga kaotas ja teine võitis koefitsiendiga «1» ning võidusummaks on 100 x 0.0 + 100 x 1.0 = 100 eurot. Reali kaotuse korral: kaks tavapanust poole summaga kaotasid ja võidusummaks on 100 x 0.0 + 100 x 0.0 = 0 eurot. Juhul kui 200 eurone panus on tehtud Barcelonale ja Barcelona võidab: kaks tavapanust poole summaga võitsid ja võidusummaks on 100 x 1.8 + 100 x 1.8 = 360 eurot. Kui mäng lõpeb viigiga: üks tavapanus poole summaga kaotas ja teine võitis koefitsiendiga «1» ning võidusummaks on 100 x 1.8 + 100 x 1.0 = 280 eurot. Barcelona kaotuse korral: kaks tavapanust poole summaga kaotasid ja võidusummaks on 100 x 0.0 + 100 x 0.0 = 0 eurot.

  2.5.10. Kogusummad – kihlveod väravate/punktide/geimide jne kogusummale ehk üldskoorile, mis löödud/teenitud/kogutud võistlusel osaleja poolt. Pakkumise real on see kompaktsuse mõttes tähistatud terminiga «total». Selle võitmiseks on tarvis ära arvata, kas saavutatakse suurem või väiksem kogusumma, kui real välja pakutud (mõnel juhul ka täpselt välja pakutud kogusumma). Käesolevatest reeglitest lähtuvalt, võetakse tulemuse määramisel arvesse mängu normaalaeg, kui pakkumise real pole märgitud teisiti.

  2.5.10.1. Kogusummade puhul pakutakse kahte panustamise viisi: kahe võimaliku tulemusega (alla või üle) või kolme tulemusega (alla, üle või võrdne). Kui esimese variandi puhul tulemus langeb kokku korraldaja poolt pakutud kogusummaga, siis võidukoefitsient nii «üle» kui ka «alla» ennustanud klientide jaoks saab olema «1». Kui kihlvedu kogusummale pakutakse kolme võimaliku tulemusega ja tulemus langeb täpselt kokku real välja pakutud kogusummaga, siis nii «üle» kui ka «alla» tehtud panused loetakse kaotanuks ning «võrdne» panused loetakse võitnuks.

  2.5.10.2. Aasia händikäpi stiilis topeltpanust pakutakse ka kogusummale, mis on esitatud 0. vahemikega, mitte aga 0.5-ga (nt 2.25, 2.75, 3.25 jne). Sellist kihlvedu käsitletakse kahe sama koefitsiendiga (tava)panusena ja lähima totali tavaväärtusega (T1 = T - 0,25, T2 = T+ 0,25). Iga tavapanuse summa on pool topeltpanuse kogusummast. Näide: Panus 1. Olgu panuseks „Üle 2.25“ värava mängus, koefitsiendiks 1.8 ning panuse suuruseks 200 eurot. Kui mängus löödi kaks väravat, siis võidud arvutatakse järgnevalt: Üks tavapanus kahest (Üle 2) tagastatakse koefitsiendiga «1» ja teine (Üle 2.5) kaotas. Võidusummaks on 100 x 1.0 + 100 x 0 = 100 eurot. Panus 2. Olgu panuseks „Üle 2.75“ värava mängus, koefitsiendiks 1.8 ning p anuse suuruseks 200 eurot. Kui mängus löödi kolm väravat, siis võidud arvutatakse järgnevalt: Üks tavapanus kahest (Üle 3) võitis koefitsiendiga «1» ja teine (Üle 2.5) võitis pakutava koefitsiendiga ning makstakse välja. Võidusummaks on 100 x 1.0 + 100 x 1 .8 = 280 eurot.

  Panus 3. Olgu panuseks „Üle 2.25“ värava mängus, koefitsiendiks 1.8 ning panuse suuruseks 200 eurot. Kui mängus löödi kolm väravad, siis võidud arvutatakse järgnevalt: Üks tavapanus kahest (Üle 2) võitis koefitsiendiga 1.8 ning teine (Üle 2.5) võitis samuti koefitsiendiga 1.8 ning makstakse välja. Võidusummaks on 100 x 1.8 + 100 x 1.8 = 360 eurot.

  2.5.11. Mänguskoor. Mängu täpne lõppskoor pärast normaalaja lõppu.

  2.5.12. Esimese poolaja /Kogu mängu tulemus. Esimese poolaja ja kogu mängu tulemuse ennustus. Pakkumise real kasutatakse järgnevat tähistust: W – võit (win), D – viik (draw). Esimesel kohal on esimese poolaja tulemus ja teisel kohal on kogu mängu tulemus. Näide: W2W1 tähendab, et teisena märgitud meeskond võidab esimese poolaja ja esimesena märgitud meeskond võidab kogu mängu. Üldse on võimalikud järgnevad 9 varianti: W1W1, W1D, W1W2, DW1, DD, DW2, W2W1, W2D, W2W2.

  2.5.13. Panustamine iga perioodi (veerandi, kolmandiku, seti jne) produktiivsusele (millal lüüakse enim väravaid, visatakse punkte jne). Vajalik õigesti ära arvata, millised perioodid (veerandid, kolmandikud, setid jne) saavad olema produktiivsemad või millised neist on võrdselt produktiivsed.

  2.5.14. Skoor poolaegade kaupa (või muude perioodide kaupa). Vastavad veerud on pakkumises ära näidatud formaadis: 2:0, 3:0, 3:1 jmt.

  2.5.15. Värava löömise meetod (vabalöök, penalti, pealöök, omavärav, muu löök). Kihlvedu «Vabalöögist» («From a free kick») loetakse võitnuks, kui pall lüüakse väravasse otse vabalöögist. Kihlvedu «Penaltist» («From a penalty kick») loetakse võitnuks, kui värav löödi otse penaltilöögist, arvesse läheb üksnes esimene penalti löök, mida väravavaht ei suuda tõrjuda. Kihlvedu «Pealöögist» («By a header») loetakse võitnuks, kui värav löödi mängija poolt peaga. Kihlvedu «Omavärav» («Own goal») loetakse võitnuks, kui registreeritakse omavärav (kui mängija lõi palli oma väravasse). Kihlveos «Muust löögist» («From a kick») ei lähe arvesse järgmised väravad: «Vabalöögist», «Penaltist», «Pealöögist», «Omavärav».

  2.5.16. Lüüakse duubel («Will be a double»). See kihlvedu loetakse võitnuks, kui ükskõik milline mängija kahest meeskonnast lööb mängus vähemalt kaks väravat.

  2.5.17. Lüüakse hattrick («Will be a hattrick»). See kihlvedu loetakse võitnuks, kui ükskõik milline mängija kahest meeskonnast lööb mängus vähemalt kolm väravat.

  2.5.18. Lüüakse nelik («Will be four goals»). See kihlvedu loetakse võitnuks, kui ükskõik milline mängija kahest meeskonnast lööb vähemalt neli väravat antud mängus.

  2.5.19. Kodumeeskond – Külalismeeskond (Home – Away)

  • Kodumeeskonna või külalismeeskonna võit võttes arvesse händikäpid. Võit määratakse väravate (punktide) vahe abil, mis on kogutud kodu- ja külalismeeskonna poolt, arvestades händikäppe.

  • Kihlvedu viigiliste mängude, kodumeeskonna võitude ja külalismeeskonna võitude hulga peale ühel mängupäeval või kogu turniiril.

  2.5.20. Paaris/Paaritu - panus paaris või paaritule "totali" arvule (nt väravate, kaartide, vigade jne arv). Kui sündmuse lõppedes on seis on "0", siis arvestatakse seda kui paaris numbrit ning panus "paaris totali arvule" võidab.

  2.5.21. Osaleja lõpptulemus. Sellises kihlveos on tarvis ära arvata, millisesse etappi osaleja võistlusel jõuab (nt finaal, 1/8-finaal, veerandfinaal, poolfinaal jne), milline saab olema tema lõplik koht võistlusel (grupis, alagrupis vms), või see, kas ta jõuab järgmisele tasemele või mitte. Kui tulevikus peaks ükskõik mis põhjusel tühistatama osaleja jõudmise järgmisesse etappi, siis seda arvesse ei võeta ja väljamakse tehakse vastavalt aset leidnud võistluse tulemustele.

  2.5.22. Järgmisele tasemele edasijõudmise kihlveod jäävad kehtima, kui osalejad mängivad omavahel mitmel korral ja muudetakse mängude järjestust koos koduväljakueelisega. Kui üks mängudest pole aset leidnud, on katkestatud või kui esimese mängu tulemust on muudetud, siis edasijõudmine määratletakse meeskonna (osaleja) tegeliku edasijõudmise põhjal järgmisele tasemele. Kui ühtegi mängu pole aset leidnud, siis selliste kihlvedude võidukoefitsiendiks arvestatakse «1».

  2.5.23. Saavutatud/Saavutamata jäänud tulemus. Panus võidab või kaotab, sõltuvalt saavutatud või saavutamata jäänud tulemusest (kui pakkumise real ei ole märgitud teisiti). Näide: Tennisemängija loobus vigastuse tõttu edasisest võistlemisest peale 1/8 finaali. Sellisel juhul on tema turniirivõidule tehtud kihlvedu kaotanud, kuid kihlvedu, mis tehtud sellele, et ta uab 1/8-finaali, võitnud.

  2.5.24. Korraldaja võib pakkuda lisaks teisi kihlveotüüpe.

  2.6. Piirangud teatud tüüpi kihlvedudele mitmikpanustes.

  2.6.1. Järgnevaid kihlveotüüpe ei saa lisada mitmikpanusesse rohkem kui ühel korral:

  2.6.1.1. Jalgpallimängu skoor;

  2.6.1.2. Tennisemängu (seti) skoor;

  2.6.1.3. Esimese poolaja ja kogu mängu tulemus jalgpallis.

  2.6.2. Mitmikpanusesse saab olla lisatud ainult üks omavahelises seoses olev tulemus.

  2.7. Minimaalne panus ja maksimaalne võidusumma

  2.7.1. Kasiino kassades tehtavad panused. Minimaalne panuse suurus on 3€. Süsteempanuse puhul ei saa ühe liini kohta tehtava panuse suurus olla väiksem kui 0.01€. Maksimaalne võidusumma ühe piletiga kõigi kihlveotüüpide puhul on 10 000€. Juhul, kui võidusumma on suurem, makstakse 10 000€. Maksimaalne võidukoefitsient on 1000. Juhul, kui koefitsient on suurem kui 1000, siis väljamakse aluseks olevaks koefitsiendiks loetakse 1000.

  2.7.2. Internetis tehtavad panused. Internetis tehtavatele panuste miinimumpiirang on üldjuhul 0.1€, kuid võib olla kõrgem, sõltuvalt panusetüübist või mängukeskkonnast. Maksimaalne panuse suurus lepitakse kokku korraldajatega. Maksimaalne võidusumma ühe piletiga kõigi kihlveotüüpide puhul on 12 000€. Lisaks sellele on maksimaalne võidusumma ühe päeva jooksul 35 000€ ja nädalas 65 000€. Kui võidusumma on suurem, siis makstakse välja vastavalt 12 000€, 35 000€ ja 65 000€. Maksimaalne võidukoefitsient on 1000. Kui koefitsient on suurem kui 1000, siis väljamakse aluseks olevaks koefitsiendiks loetakse 1000. Internetis tehtava panuse suurus ei tohi ületada kliendi saldot kontol, võttes arvesse veel toimumata kihlvedude summa ja võitude väljavõtmiseks nõutud summa.

  2.8. Tulemused, mängude algusajad, otsustamise kord vaidlusalustes küsimustes

  2.8.1. Kui mistahes põhjusel juba lõppenud sündmuse tulemus hiljem tühistatakse või muudetakse (meeskonna või mängijate diskvalifitseerimine, kohtunike otsus jne), siis kihlvedude arvestamisel jääb kehtima algne (tegelik) tulemus.

  2.8.2. Arvesse võetakse kehtivad (tegelikud) tulemused, mis avaldatakse ametlikes protokollides või muudes infoallikates vahetult pärast sündmuse lõppu.

  2.8.3. Korraldaja kasutab järgmisi ametlikke allikaid:

  www.uefa.com – Meistrite Liiga, UEFA Cup, valikmängud ja EM (jalgpall)

  www.fifa.com – Confederation Cup, valikmängud ja MM (jalgpall)

  www.beto.gr – Kreeka jalgpall

  www.bundesliga.at – Austria jalgpall

  www.turkish-soccer.com – Türgi jalgpall

  www.rfpl.org – Venemaa jalgpall

  www.premierleague.com – Inglise jalgpall

  www.sportinglife.com – Inglise jalgpall

  www.gazzetta.it – Itaalia jalgpall

  www.bundesliga.de – Saksamaa jalgpall

  www.marca.com – Hispaania jalgpall

  www.lfp.es – Hispaania jalgpall

  www.lfp.fr – Prantsusmaa jalgpall

  www.mlsnet.com – USA jalgpall

  www.goalzz.com – jalgpall

  www.nfl.com – ameerika jalgpall (NFL)

  www.basket.ru – Venemaa korvpall

  www.nba.com – korvpall (NBA)

  www.euroleague.com – Euroliiga korvpall

  www.ulebcup.com – ULEB korvpall

  www.nhl.com – jäähoki (NHL)

  www.fhr.ru – Venemaa jäähoki

  www.rusbandy.ru – Venemaa jääpall

  www.atptennis.com – tennis (ATP)

  www.wtatour.com – tennis (WTA)

  www.mlb.com – pesapall (MLB)

  www.eurohandball.com – Euroopa käsipall

  www.fide.com – male

  www.volley.ru – Venemaa võrkpall

  2.8.4. Korraldaja võib kasutada teisi ametlikke allikaid, kui selleks on vajadust. Erandjuhtudel on korraldajal õigus kasutada videokordust, et selle põhjal määrata õige tulemus.

  2.8.5. Klientide sündmuste tulemustega seotud kaebusi võetakse ülevaatamiseks vastu 14 päeva jooksul pärast sündmuse lõppu, kas emaili või posti teel, aadressil Pronksi 19, Tallinn.

  2.8.6. Kui korvpalli, pesapalli, jäähoki või ragbi mäng on ükskõik mis põhjusel tühistatud või edasi lükatud enam kui 15 tunniks, siis võidukoefitsiendiks arvestatakse «1». Juhul, kui mäng on katkestatud või peatatud enam kui 24 tunniks, siis kõik sellele mängule tehtud kihlveod (v.a juhud, mis mainitud punktides 2.8.11. ning 2.8.12.) arvestatakse samuti koefitsiendiga «1», kui aga katkestatud mäng lõpetatakse 24 tunni jooksul alates selle katkestamisest, jäävad kõik kihlveod kehtima.

  2.8.7. Kõik kihlveod, mis tehtud jalgpallile, ameerika jalgpallile ja muudele (v.a tennis) spordisündmustele, mis pole eraldi punktides 2.8.6. ja 2.8.7. välja toodud ning mis on ükskõik mis põhjusel edasi lükatud, peatatud või katkestatud enam kui 24 tunniks, arvestatakse koefitsiendiga «1». Kui mäng nendel spordialadel katkestatud ja pole lõpetatud 24 tunni jooksul alates mängu peatamisest, siis kõik sellele mängule tehtud kihlveod (v.a juhud, mis esitatud punktides 2.8.11. ning 2.8.12.) arvestatakse samuti koefitsiendiga «1».

  2.8.8. Kui loobumine (diskvalifitseerimine) tennises toimus enne mängu algust, siis võidukoefitsiendiks kõigi kihlvedude (v.a. osaleja tulemuse) puhul arvestatakse «1». Kui tennisemäng on katkestatud, pole lõpetatud samal päeval ning edasi lükatud, siis sellele tehtud kihlveod kehtivad turniiri lõpuni, mille piires mäng toimub, kuni mäng on läbi või üks osalejatest loobub edasi mängimast.

  2.8.9. Mängud loetakse toimunuks, kui nad on katkestatud või ei ole lõppenud punktides 2.8.6. ja

  2.8.10. esitatud ajapiirides ja kui mängitud oli vähemalt järgnev aeg:

  • Jalgpall – 70 min.

  • Saalijalgpall (futsal) – 30 min.

  • NBA korvpall (National Basketball Association) – 40 min.

  • Euroopa korvpall – 35 min.

  • NHL jäähoki (National Hockey League) – 54 min.

  • Jääpall (bandy) – 60 min.

  • Euroopa jäähoki – 50 min.

  • Ameerika jalgpall – 50 min.

  • Pesapall – 5 perioodi (innings)

  • Käsipall – 50 min.

  2.8.10. Eranditeks on juhud, mil spordialadel, kus viigiline tulemus pole lubatud (korvpall, pesapall, ameerika jalgpall jt), oli mängude katkestamise ajal meeskondadel võrdne skoor. Neil juhtudel ei loeta mänge toimunuks ja väljamaksed tehakse koefitsiendiga «1».

  2.8.11. Kui mäng on katkestatud ja seda ei loeta lõppenuks, siis need tulemused, mis on selleks hetkeks juba selgunud (näiteks esimese poolaja tulemus, esimene värav ja selle löömise aeg jne), on aluseks vastavate kihlvedude arvestamisel. Kõigi muude kihlvedude väljamaksed tehakse koefitsiendiga «1».

  2.8.12. Kihlveod jäävad kehtima, kui „kodus ja võõrsil“ mängude kontseptsiooniga võistlustel viiakse teatud tingimustel mäng üle neutraalsele väljakule. Juhul, kui mäng viiakse üle vastase väljakule (v.a samast linnast pärit meeskondade puhul), arvestatakse võidukoefitsiendiks «1». Kui rahvusvaheline mäng viiakse üle teise riiki, siis sellele mängule ja sellega seotud sündmusele (nt edasipääs järgmisele tasemele) tehtud kihlveod arvestatakse koefitsiendiga «1». Kui „kodus ja võõrsil“ mängude kontseptsiooni ei kasutata teatud sündmustel ja kui toimub sündmuse üleviimine teise kohta, jäävad kõik kihlveod kehtima.

  2.8.13. Juhul, kui tennise või muu spordiala kohtumises on mäng peatatud vihma tõttu, võib korraldaja selle mängueelseks panustamiseks taasavada. Sellisel juhul kuvatakse koefitsiente vastavalt poolelioleva mängu tegelikule seisule ning korraldaja võib, kuid ei võta kohustust, hetkeseisu kuvamiseks.

  2.8.14. Kui võistluse võitjaks loetakse enam kui ühte osalejat või meeskonda, siis neile tehtud kihlvedude koefitsiendid jagatakse kõigi võitjate vahel. Sellisel juhul ei saa koefitsient olla koefitsient madalam kui 1.0. Näide: kui ühe osaleja koefitsient on 1.6 ja teisel 3.4 ning mõlemad on kuulutatud võitjateks, siis esimese võistleja võidukoefit siendiks saab 1.0 ja teise puhul 1.7.

  2.8.15. Kui meeskonna liige (jalgpallur, korvpallur, hokimängija) ei osalenud mängus ehk mängis 0. minutit, siis tema individuaalsooritusele tehtud kihlvedude koefitsiendiks arvestatakse «1», juhul, kui pole märgitud teisiti.

  2.8.16. Live-panuste aja- ning skooritabloo on üksnes deklaratiivse tähtsusega. Korraldaja ei vastuta hetkeseisu või jooksva mänguaja õigsuse eest. Korraldaja ei võta vastutust selle eest, kui kliendil ei ole võimalik live-panust kinnitada või reaalajas mängu hetkeskoor on väär. Õige hetkeskoori teadmine on kliendi enda kohustus. Korraldaja ei vastuta Live-panuste programmi muutuste või live-panuste teenuse katkestuste eest.

  2.8.17. Vaieldavates olukordades, kus puuduvad pretsedendid, langetatakse lõplik otsus korraldaja poolt.

  2.9. Reeglid erinevatele spordialadele

  2.9.1. Juhul, kui pole märgitud teisiti, võetakse järgnevatele spordialadele panuseid vastu mängu normaalajale: jalgpall, jäähoki, saalijalgpall, käsipall, ragbi, veepall, rannavõrkpall, maahoki, jääpall.

  2.9.2. Juhul, kui pole märgitud teisiti, võetakse järgnevatele spordialadele panuseid vastu mänguajale koos lisaajaga: korvpall, pesapall, ameerika jalgpall, curling

  2.9.3. Erandiks on kihlveod, millele on antud viigiga «Х» lõppemise võimalus. Sellisel juhul kihlveod tulemustele «1,Х,2», «1Х», «12» ja «Х2» kehtivad mängu normaalajale.

  2.9.4. Jalgpall

  2.9.4.1. Jalgpallis (sh karikamängud) võetakse panuseid vastu mängu normaalajale (kaks poolaega, kumbki 45 minutit), juhul kui pakkumise real pole märgitud teisiti. Kohtunik võib lisada aega kummagi poolaja kestusele mängijate vahetuste, vigastuste jm viivituste tõttu. Väravad, mis on löödud ja kohtuniku poolt lisatud ajal, loetakse normaalaja hulka. Kihlveod, mis on tehtud MLS Championship’i mängudele, võtavad arvesse lisaaega, juhul kui pole märgitud teisiti.

  2.9.4.2. Kahekordne kollane kaart, mis viib mängija väljakult eemaldamiseni, loetakse punaseks kaardiks. Teisisõnu mängija, kes on kohtunikult teeninud kaks kollast kaarti ning kellele on lõpptulemusena näidatud punast kaarti, saab kaartide üle/alla panuste arvestamisel ühe kollase ning ühe punase kaardi. Eemaldamiste (punased kaardid) ja hoiatuste (kollased kaardid) loendamisel võetakse arvesse üksnes kaardid, mida näidatakse meeskonna mängijatele, kes vahetult osalevad (väljakul) antud mängus. Näide: kui klient teeb panuse „Kollaseid kaarte mängus Alla 4.5“ ning mängus on näidatud kokku 5 kollast kaarti, millest kahte kollast kaarti näidati ühele ja samale mängijale, siis on see panus võitnud, sest arvestuslikult näidati mängus sellisel juhul 4 kollast ja 1 punane kaart.

  2.9.5. Korvpall

  2.9.5.1. Lauapallid ja Pallikaotused korvpallis. Korvpallimängu statistiliste tulemuste arvestamisel loetakse kokku üksnes kõigi mängijate individuaalsete tulemuste summa, ilma meeskondlike lauapallide või pallikaotusteta.

  2.9.6. Võrkpall, rannavõrkpall

  2.9.6.1. Juhul, kui pole märgitud teisiti, on händikäpid ja kogusummad võrkpallimängudeks näidatud pakkumise real punktides.

  2.9.7. Tennis

  2.9.7.1. Kui üks välja kuulutatud osalejatest asendatakse mõne teisega enne mängu algust, siis kihlveod sellele sündmusele tagastatakse (v.a võistkonnavõistlused). Kõik kihlveod jäävad kehtima, kui mistahes põhjusel toimub ühe või enama mängija vahetus võistkonnavõistlusel.

  2.9.7.2. Kui mängija loobub või diskvalifitseeritakse, siis juba tulemust omavad kihlveod jäävad kehtima. Kõik teised kihlveod tagastatakse, isegi kui tulemused on ilmsed, sealhulgas:

  • Mängu, settide ja geimide tulemused

  • Mängu, settide ja geimide händikäpid

  • Mängu, settide ja geimide kogusummad

  • Mängu, settide ja geimide täpsed skoorid

  • Muud sedalaadi eripanused.

  2.9.7.3. Kihlveod jäävad kehtima järgmistel juhtudel:

  • Tennise väljakukatte vahetus;

  • Toimumiskoha vahetus;

  • Välisväljaku vahetus siseväljaku vastu.

  2.9.7.4. Panuseid võetakse vastu turniiri võitjale, arvestades konkreetse mängija kohustuslikku turniiril osalemist. Kui selline mängija loobub turniiril osalemisest enne mängu algust, siis kõik kihlveod võidule tagastatakse.

  2.9.7.5. Kui tennisemäng katkestatakse või ei lõpetata samal päeval, siis kihlveod jäävad kehtima kuni turniiri lõpuni, millesse mäng kuulub, senikaua kuni mäng on lõpetatud või üks osalejatest loobub.

  2.9.8. Motosport

  2.9.8.1. Pakutakse järgmisi kihlveotüüpe:

  2.9.8.1.1. Võidusõidu võitja. Võitjaks loetakse võidusõidul osaleja, kes saab esimese koha finaalvõistlusel.

  2.9.8.1.2. Poodiumikoht. Lõpuprotokollis teenitud võistleja koht esimese kolme hulgas (1-3).

  2.9.8.1.3. Kes on parem? (Head-to-Head kihlvedu). Klient ennustab, kumb võidusõitjatest etteantud paaris lõpetab võidusõidu kõrgemal kohal. Võidusõitja, kes saavutab kõrgema koha finaalvõistlusel, tunnistatakse paremaks. Kui mõlemad võidusõitjad katkestavad, siis võitjaks arvatakse see, kes lõpetas rohkem ringe. Kui mõlemad katkestasid samal ringil, siis kihlveod arvestatakse koefitsiendiga «1».

  2.9.8.1.4. Kas võidusõitja katkestab?. Võimalus ennustada, kas konkreetne võidusõitja katkestab võistluse. Võidusõitjat, kes on võistluse liidri taga väljaspool klassifikatsiooni, ei loeta võistlust katkestanuks.

  2.9.8.1.5. Kiireim ring. Võimalus ennustada, milline võidusõitja sõidab välja võistluste kiirema ringiaja.

  2.9.8.2. Soojendusringil osalenud võidusõitjat loetakse võistlust alustanud sõitjate hulka.

  2.9.8.3. Vaieldavates olukordades, seoses võitja ja poodiumikoha kihlvedudega, määratakse tulemused vastavalt auhinnatseremooniale.

  2.9.9. Sulgpall, lauatennis

  2.9.9.1. Juhul, kui pole märgitud teisiti, on händikäpid ja kogusummad näidatud punktides.

  1. PILETI KIRJELDUS

  3.1. Kihlveopilet antakse välja ühes eksemplaris.

  3.2. Kihlveopiletil on välja toodud järgmised andmed:

  • Ettevõtte nimi, logo, juriidiline aadress,

  • Kihlveo nimi;

  • Pileti number;

  • Kuupäev;

  • Sündmuse nimi;

  • Ennustatud tulemus;

  • Koefitsient;

  • Panustatud summa;

  • Panuse tegemise aeg.

  4. SOODUSTUSED, BOONUSED JA KAMPAANIATE AUHINNAD

  4.1. Korraldaja jätab endale õiguse pakkuda teatud boonust konkreetsele kliendile või kliendigrupile. Sarnasel kombel jätab Korraldaja endale õiguse konkreetseid mängijaid tulevastest boonustest ning kampaaniatest välja jätta.

  4.2. Kui on mõistlik kahtlus, et klient või kliendigrupp on teinud mitu panust, mis boonuse, tasuta panuse või mis tahes muu kampaaniapakkumise tõttu toovad kaasa garanteeritud kasumi kliendile tulemusest sõltumata, jätab Korraldaja endale õiguse tagasi võtta boonuse ning oma äranägemisel lahendada panused õigete koefitsientidega, tühistada tasuta panused ja/või tühistada mis tahes panuse, mis oli tehtud boonusrahaga või boonusest saadud võitudega.

  5. VÕITUDE KÄTTESAAMISE KOHT, TINGIMUSED JA MEETODID

  5.1. Võidusummad makstakse välja võidupiletite alusel pärast võidu saamist 90 päeva jooksul, ükskõik millises korraldaja kihlveopunktis (Eesti Vabariigi piires).

  5.2. Võidusumma makstakse isikule, kes esitab pileti.

  5.3. Väljamakset ei teostata juhul, kui pilet, mis esitatakse väljamakse saamiseks, on fiktiivne või pileti riknemise tõttu ei suudeta tõestada selle ehtsust.

  5.4. Võidusummad makstakse välja 90 päeva jooksul pärast sündmuse lõppemist. Kui nimetatud tähtaeg on ületatud, siis väljamakset enam ei tehta.

  5.5. Võidusummade saamiseks interneti teel tehtud kihlvedudelt, peab klient tegema väljamakse korralduse oma isiklikult mängukontolt, valides makseviisi ja sisestades summa. Korralduse vorm ja selgitused viimase täitmiseks on saadaval korraldaja veebilehel.

  1. KLIENDI NING KORRALDAJA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

  6.1. Klient on kohustatud järgima käesolevaid korraldajapoolseid reegleid.

  6.2. Kliendil on õigus nõuda korraldajalt käesolevate reeglite järgimist ja saada vajalikku infot spordisündmuste kohta.

  6.3. Korraldaja on kohustatud klientidele välja maksma võidusummasid käesolevate reeglite alusel vastavas ulatuses, viisidel ja tingimustel.

  6.4. Korraldajal on õigus pileti puudumisel võidusummat mitte välja maksta.

  6.5. Korraldajal on muid õigusi ja kohustusi väljaspool käesolevaid reegleid.

  Korraldajal on õigus teha soodustusi tulenevalt eriüritustest ja panusetüüpidest.